Onze visie op huisartsenzorg

Gezien de leeftijdsopbouw van onze praktijk en de planologische ontwikkeling in de regio  is een gestadige groei van de praktijk een reële veronderstelling. In principe staan we open voor deze groei, een breed zorgaanbod heeft dan voldoende draagvlak.

Dit zorgaanbod houdt in professionele zorg voor al onze patiënten, en kenmerkt zich door deskundigheid, betrokkenheid, en een correcte en vriendelijke bejegening van de patiënt.

Alle medewerkers hebben een op hun taak toegespitste opleiding gehad en houden hun kennis en vaardigheden op peil door het regelmatig volgen van daartoe noodzakelijke bij- en nascholing.

In ons zorgaanbod onderscheiden we

  1. curatieve zorg, gericht op de optimale behandeling van bestaande ziekten en klachten 
  2. preventieve zorg, gericht op een gezonde levensstijl en het voorkómen van ziekten, danwel van klachten en/of complicaties bij bestaande chronische aandoeningen.

In beide gevallen willen we een breed zorgaanbod leveren, dicht bij de patiënt, en willen we de zelfredzaamheid van mensen stimuleren.

Bij de preventieve zorg willen we toenemend gebruik maken van de meerwaarde van zgn. “peergroups”, groepen mensen die aan een zelfde doelstelling werken.

Om de kwaliteit van zorg steeds weer te optimaliseren zullen we ook innovatief bezig moeten zijn, waarbij innovatie geen doel op zich is, doch een middel om ons zorgaanbod te verbeteren. Nieuwe ideeën zullen steeds worden getoetst op haalbaarheid en zo nodig worden geïmplementeerd.

Bij alle handelingen gaat de kwaliteit van zorg boven eigen financiële belangen. Echter, goed ondernemerschap vereist wel een verantwoord en optimaal omgaan met  inkomsten en uitgaven. Daarbij zal voortdurend moeten worden ingespeeld op veranderingen die door de overheid en zorgverzekeraars worden ingevoerd.

Een gedegen opleiding van nieuwe huisartsen, co-assistenten, praktijkondersteuners en doktersassistentes is essentieel voor het huisartsenvak en de gezondheidszorg als geheel.

Onze praktijk wil zich blijven richten op het continueren van deze opleidingen, en van de medewerkers wordt een positieve attitude t.o.v. het opleiden verwacht.